کمپین عکس نــوروزی

عکس نــوروزی

عکاسی شب عید

ســال نو مبارک
از حال و هوای نوروز و شروع سال جدید عکاسی کن و توی چالش شرکت کن، وایرال شو، رای جمع کن و برنده شو.
_ حداقل تعداد شرکت کننده برای برگزاری چالش در هر لیگ ۵ نفر

عکس نــوروزی
عکس نــوروزی

دوربین

حداقل ۵۰ رای

عکس نــوروزی

نفر اول: ۲۵۰ هزارتومان
نفر دوم: ۱۵۰ هزارتومان
نفر سوم: ۱۰۰ هزارتومان

عکس نــوروزی

موبایل

حداقل ۲۰ رای

عکس نــوروزی

نفر اول: ۱۵۰ هزار تومان
نفر اول: ۱۰۰ هزار تومان
نفر اول: ۵۰ هزار تومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین